Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 :  Aanvaarden van de voorwaarden

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele betrekkingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 : Prijzen

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt- en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering zal aan de klant doorgerekend worden. AQUALITY is in ieder geval gerechtigd om in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren produkten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisprodukten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële C.A.O.'S, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen. De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 3 : Betaling

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar te Zeebrugge, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro ) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling. Indien de klant niet tijdig betaalt, heeft AQUALITY het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant als ontbonden te beschouwen zodat AQUALITY van alle leveringen is ontslagen onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant. Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen interesten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. De betaling die op de hoofdsom en de interesten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de interesten en verhogingen toegerekend. Uitstel van betaling kan door AQUALITY uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte. Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, worden in principe slechts aanvaard vanaf een minimale waarde van euro 620, met uitzondering aan wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. AQUALITY heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen. De disconto- en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Artikel 4 : Levering en aanvaarding

De levering geschiedt af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant. Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van AQUALITY. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd, worden naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die AQUALITY nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet AQUALITY de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele interesten, verhogingen en kosten op de klant over. Indien de klant niet tijdig betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, is AQUALITY onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden onverminderd toepassing van het bepaalde artikel 4. AQUALITY verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, alsmede van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico's en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. AQUALITY is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen die nog in bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan

Artikel 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd de toepassingen van hetgeen in het bijzonder is bepaald in de voorgaande artikelen heeft AQUALITY het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij nietnaleving door de klant van één van diens verplichtingen. AQUALITY kan in zulk geval aanspraak maken op een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding bepaald op 25% van de prijs van de goederen onverminderd diens recht om een grotere schade te bewijzen. De verpakking is geschikt voor transport van goederen voor menselijke consumptie